അനന്തമജ്ഞാതമവര്‍ണനീയം

    ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗം ;
ഇതിന്കലിങ്ങാന്ടു  തപ്പിതിതിരഞ്ഞു

നോക്കുന്ന ‘സത്യ’ന്‍ വിധിയെന്തറിഞ്ഞൂ  !
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s