കയ്യില്‍ ഒരു കോണകം;അരയില്‍ ചരട് മാത്രം.

പാപ്പിയും അപ്പച്ചനും കള്ള് മൂക്കറ്റം പിടിപ്പിച്ചു അന്തിച്ച്ചന്ത പിരിഞ്ഞു കയ്യാല ചാടി വീടിന്റെ പരിയംപ്രത് വന്ന നേരം:
അപ്പച്ചന്‍: ‘ ഭാര്യാ ‘ ടീവീല് എന്തരപ്പീ കളിപ്പീര്?
പാപ്പി: “കയ്യില്‍ ഒരു കോണകം;അരയില്‍ ചരട് മാത്രം” ആന്നേ!
അപ്പച്ചന്‍: എന്ത്യാനച്ച്ചി  കാണാതെ  അത് കാണാമോടാ?
പാപ്പി: അപ്പച്ചന്‍ തന്നല്ല്യോ അതിപ്പം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ?
അപ്പച്ചന്‍:(കയ്യില്‍ നിന്നൂരുന്ന കോണകം അരയില്‍ പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു )അതല്ലെട കഴുതേ ആ താത്രീടെ…….മോള് ടെ കയ്യീന്ന് കോടി നമുക്കും  കിട്ടുവോന്നു നോക്കടാ ……..മോനെ***
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s