ഗോഡ്സ് ഓണ്‍ കണ്‍ട്രിയിലെ നോക്കുകൂലി

ഗോഡ്സ് ഓണ്‍ കണ്‍ട്രിയിലെ  നോക്കുകൂലിക്കാരെ കൊള്ലക്കാരായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു!
മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം മുഴുത്തപ്പോള്‍ തോന്നിയ  ആശയമാണ് കമ്മ്യൂണിസം.
ലളിതവും മിതവുമായി പറഞ്ഞാല്‍ കണ്ണ്  കടിയെന്നു സാരം.
ലൌകികമായ സകല സംഗതികളും പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വര്ത്തിക്കേന്ടതിന്റെ സൃഷ്ടിസങ്കല്പം തകിടം മറിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടുകാര്‍ക്ക് പക്ഷേ നോക്കുകൂലി ഇപ്പോഴും ന്യായമായി തോന്നും.
മുതലാളിയായ അമേരിക്ക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് നോക്കുകൂലി വാങ്ങുന്നത് നിര്‍ത്താന്‍ വാദിക്കുകയും ആവാം.
നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴില്‍പരമായ പുരോഗതി കാണാനുള്ള കണ്ണ് ഇല്ലെന്നു മാത്രം.
കണ്ണുണ്ടായാല്‍ പോര; കാണണം.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s